Флотатор

Флотатор


ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Флотатора е предназначен за отделяне ня мазнини, петролни продукти, неразтворени фини дисперсни частици и други леки плаващи или разтворени компоненти от технологично зaмърсени води.


ИЗПОЛЗВАНЕ

Използва се за пречистване на отпадъчни води от мандри, кланици, месопреработващи предприятия, сладкарски цехове и фабрики, предприятия зя производство на олио, предприятия преработващи петролни продукти и др.


ОПИСАНИЕ НА ПРОЦЕСА

Замърсената вода постъпва във флотатора напорно, като предварително преминава през тръбен смесител (серпентина), където се извършва дозирането с коагулант, флокулант или други химически реагенти. Количеството на коагуланта и флокуланта се определят от технолог, според вида на пречистваната вода. Към смесителя е монтиран датчик за рН, който автоматично контролира процеса (Контролер-анализатор за рН). На входа на микрофлотатора водата се смесва с въздух (кислород), подаван от компресор. Сместа се хомогенизира с кислорода до степен на създаване на микроскопични мехурчета, които от своя страна отвеждат леките частици и мазнини към повърхността. Там те се прихващат от верижен лопатков транспортьор и се отвеждат в контейнер за мазнини. Наклонът на дъното и ламелите, монтирани в корпуса на флотатора, допринасят за бързото утаяване на тежките частици. Отделените на дъното, във вид на утайка частици от неразтворени вещества се отделят в контейнер, посредством ръчен кран или ел. задвижка, веднъж на ден, и се транспортира към резервоара за ИАУ.


ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

  • Обем на съоръжението – зависи от количеството на преработваните води и типа производство. Варират от 3 м3 до 50 м3;
  • Времепрестой – от 15÷20 мин. Зависи от степента на замърсеност на водите;
  • Отделени мазнини – от 5÷20 л/ден с влажност 85 – 90%. Събират се в контейнер за мазнини и могат да се използват като добавка към храната за животни или за производство на биодизел.
  • Остатъчно ъдържание на мазнини – 30 мг/л;
  • Пречиствателен ефект по отношение на мазнини – 90 %;
  • Пречиствателен ефект по БПК5 – от 40 ÷ 50 %;
  • Количество отделена утайка – от 0,5 ÷ 1,5 м3/ден.