Пречитвателна станция БИО 6 – 25

Пречитвателна станция БИО 6 – 25

СЪВРЕМЕННА ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ЧИСТА ВОДА


ПРИЛОЖЕНИЕ

Пречиствателната станция е стандартен клас механично-биологично пречиствателно съоръжение за пречистване на битово-фекални и промишлени отпадъчни води от еднофамилни къщи, малки предприятия, семейни хотели, къмпинги, мотели, крайпътни заведения, хижи, вилни комплекси и др. Тези инсталации могат също така да бъдат използвани за пречистване или окончателно пречистване на индустриални отпадъчни води, които са биологично замърсени. Съоръженията могат да се монтират на всякакви терени. Инсталират се на места, които не са свързани с централната канализационна мрежа. В този случай отпадъчните води се пречистват на място.


ТЕХНОЛОГИЯ

Отпадъчната вода се излива в секцията за утаяване (1), като преминава през груба решетка. Грубата решетка задържа всички неразградими материали, попаднали в канализацията, като предпазва агрегатите в съоръжението от задръстване и повреди. Механично пречистената вода постъпва в биологичния реактор, разделен на денитрификация (2) и нитрификация (аерационна зона) (3). Аерационната зона е проектирана така, че да се получи ниско съдържание на утайка и високо качество пречистена вода. Подаването на въздух в аерационната зона се осъществява с мембранна въздуходувка (4), а разпрашаването на въсдуха във водата се постига чрез дифузор (5). От аерационната зона водата преминава във втората утаителна секция (6), където утайката и пречистената вода се разделят гравитачно. Отстраняването на излишната активна утайка и нейното прехвърляне към резервоара за стабилизация (7), както и рециркулацията на утайката към аерационната зона се осъществява посредством въздушно-водна помпа (8). Накрая пречистената вода напуска съоръжението през изхода и може да бъде заустена в река, дере, канал за напояване, в разливно поле или да се използва за напояване след дезинфекция. При необходимост към пречиствателната станция могат да се инсталират: помпена група, пясъчен филтър, измервателни уреди и инсталация за дезинфекция.


Технически характеристики БИО – 6-25.pdf